یک دو تابعیتی مافیای چوگان؛ نامه ویژه به رهبر انقلاب