شب سرد حراج تهران با اجرایی ضعیف/ نقاشی سهراب سپهری 3 میلیارد فروش رفت