روایتی از برخورد خشن دولت میرحسین با مخالفان علوم انسانی غربی