"مصادره دارایی‌های ایران به بهانه غرامت" پیگیری می‌شود