انصراف ایران از دوی ۴ در ۱۰۰ متر قهرمانی آسیا/ خسته بودیم!