منتجب‌نیا:‌ برخی احزاب به ستاد انتخابات تبدیل شده‌اند