واکنش کاربران توئیتر به اظهارات وزیر امورخارجه امارات