دو کشور دیگر به کشورهای تحریم کننده قطر اضافه می‌شوند