پرونده کیارستمی از فرانسه به ما ارائه نشده/ اثبات قصور پزشکی