عربستان اندام‌های داخلی شهید رکن آبادی را خارج کرده بود