نظر سردار صفوی درباره ماجرای قطر: توطئه امریکا است