وزیر فرهنگ آذربایجان: تار ثبت‌شده در یونسکو خاص کشور ماست