باید اقدامات دیگر آشنا را مذمت کرد نه دستبوسی آیت‌الله جنتی