دولت ادبیات خود را تغییر دهد/ لحن‌ آشتی‌جویانه مقابل آمریکا مناسب نیست