تجمع اعتراض آمیز خانواده‌های شهدای منا/ پیگیری حقوق شهدا فراموش شده