جزییاتی از طرح دوفوریتی برای مقابله با بدعهدی آمریکا