ملک سلمان 400 سوئیت اجاره کرد، به ترامپ اتاق نرسید!