خانم ابتکار! به جای جمع‌آوری نمادین زباله، سازمان را از مسئولان متخلف پاکسازی کنید!