بازیگر زن: در گرمای ۴۰ درجه کار کردیم پولمان را ندادند