یادداشت وزیر ارشاد دولت گذشته برای حبیب الله کاسه ساز