کاش به اندازه سانسور حجاب در «عاشقانه» به آسیب‌زا بودن آن هم توجه می‌شد