«مرد خنده‌های ملیح» را تغییر دهید/ هم کمتر فحش بخورد هم حقوقش بیشتر شود!