کشتی آزاد جام یادگار امام/ ایران باخت و جام را به روسیه داد