آخرین وضعیت تهیه‌کننده اخراجی‌ها پس از سه روز شیمی‌درمانی