جنایت جدید آمریکا در دیرالزور؛ 42 غیرنظامی کشته شدند