تحصیل‌کرده‌ها زبان خارجی می‌دانند ولی فارسی نه +نمودار