رئیس دفتر سیاسی حماس به شاه عربستان و پسرش تبریک گفت