دلیل جالب یک بازیکن برای انتخاب شماره پیراهنش +عکس