درخواست عجیب داماد ترامپ از محمود عباس/ ماجرای یک لیست 600 نفره