شعر شاعر فلسطینی که از پیامبر(ص) شروع شد و به قدس رسید