احتمال بروز سیلاب در کرمان/دما به شدت کاهش می یابد