تاریخ به عقب برگردد، غلط بکنم احمدی‌نژاد را در آغوش بگیرم/ با صدای بلند می‌گویم او قدرنشناس است