وزارت کشور کميته‌اي را مامور پيگيري قتل فرزند شهيد هاشمي کرد