نقدي حل مشكلات جامعه در گرو بازگشت به روحيه ايثار و گذشت‌ است