دانشجو:گروهي از دانشگاه براي مقاصد جناحي خود بهره مي گيرند