دفتر هاشمي رفسنجاني مامور امام براي تدوين تاريخ انقلاب را "سلاخ دين ستيز" خواند