توزیع سود سهام مشمولان تا قبل از عید به جز یک طبقه