شفر:با فشار سکوها و رسانه‌ها ترکیب تیم را عوض نمی‌کنم