سیاه‌ترین روزِ تاریخ معاصر نیوزیلند و روزی تلخ برای تمامی مسلمانان