زد و خورد در مجمع عمومی خانه احزاب/ درگیری بین اعضای فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان