همه امکانات را بسیج کنیم سنگین‌ترین شکست تاریخ آمریکا رقم می‌خورد