بکارگیری همزمان 50 فروند RQ170 ایرانی/ سرلشکر رشید:دشمن احساس حقارت می کند