معافیت چین و هند از تحریم‌ نفتی ایران تمدید می‌شود