خیران از توزیع غذای گرم بین معتادان در معابر تهران پرهیز کنند