معاون رئیس جمهور: برجام منافع اقتصادی برای ایران نداشت