پرداخت نقدی سبد کالا به مددجویان کمیته امداد پیش از نوروز