صدور ویزا برای زائران و گردشگران ایرانی و عراقی رایگان شد