اختصاص جایزۀ مدیریت فناوری و نوآوری ایران به فولاد مبارکه