ظریف نامه ۶۶ دانشمند کشور درباره تحریم‌های آمریکا را منتشر کرد