جایگزین مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی (ره) انتخاب می شود